Wybó r nazwy klubu nie 6ył bałaganiarski.   Wilk   przedstawiany jest we wszystkich dystryktach 3zi8ł 8lno"e; ci, jak symbol z8groƁ enia, dzikich i mrocznych sil. Aktualnie wilk oznacza zaró wno sił ę i niez8leƁ no"e; ć. Strach, kto budzi, odwiedza wykorzystywany aż do zdobycia psychologicznej przewagi ponad przeciwnikiem. N8zwę „ Wilk” czy „ Wilki” uƁ yw8ją ugrupowania wojskowe, partyzanckie, wojownicy natomiast sportowcy.

Pomysł o38w1ą i z8ł oƁ ycielem Klubu widnieje trener  Przemysł aw Opalach . Od chwili n8jmł odszych lat trenow8ł boks a muaythai. Jak czynny zawodnik osią g8ł sukcesy w kraju natomiast na estradzie mię dzynarodowej (I lokalizacja - Czempionat Nadrenii Pó ł nocnej-Westfalii w Tajskim Boksie, III miejsce - Grand Prix 2009 w Bi8ł ymstoku w boksie). Swoją wie3zę potrafi całkiem przek8z8ć zawodnikom, poniew8Ɓ z8r8Ɓ a własnym entuzjazmem także z88ng8Ɓ owaniem. Jego predyspozycja oraz apetyczny przekaz z81hę 18ją aż do treningó w i ro3zą wielką p8sję j8ką wydaje się boks.

Je"e; li rozporządzasz dusze bojownika, szukasz żywotności to koniecznie  wee8; u3zi8ł w z8ję ciach boksu w Klubie Turów górny . Odrębne i ciekawie po3ej"e; cie do zawodnika obudzi w Tobie TABORY-RZYM.

Zapraszamy!

ogłoszenia

...